Categorieën
Blog

Discriminatie

Afgelopen week werd ik op Twitter geblokkeerd omdat ik een vergelijking maakte, aangehaakt op een draadje die ging over de vraag of speciaal onderwijs in strijd was met de rechten van de mens.

Mijn draadje begon met het woord “Apartheid” en ik legde uit dat speciaal onderwijs er voor zorgt dat kinderen gescheiden worden van de reguliere samenleving: niet alleen door apart onderwijs, maar ook door aparte opvang, aparte sportclubjes, apart vervoer, etc. Apartheid is een Nederlands woord en nog steeds doordrenkt in onze samenleving: het is heel erg Nederlands om in hokjes te stoppen: segregatie: afzondering van een bevolkingsgroep uit de maatschappij. In dit geval niet uit racistische motief, maar op basis van handicap.

Ik maak me grote zorgen over mijn kind dat nu nog jong is, maar wie ik straks niet meer tegen kan houden als ook hij naar buiten wil. Als hij in een omgeving terecht komt waar men hem niet kent, die niet weet hoe ze met kinderen als hij om moeten gaan, maar vooral: waar hij niet heeft kunnen oefenen hoe om te gaan met die samenleving. Hij zit immers op een speciale school (niet in de wijk), kan niet naar een BSO in de buurt en moet aan de andere kant van de stad sporten bij een speciale voorziening. Prachtig dat het kan, maar het zorgt er wel voor dat hij in een gescheiden wereld leeft.

Ik vermoed dat degene die mij blokkeerde mijn draadje niet gelezen heeft en al afhaakte bij het woord.
Ik logde in met een ander account en plots kon ik zien dat ze mij van een preek had voorzien. Hoe durfde ik de vergelijking te maken? Daarbij een filmpje van het lied “Free Nelson Mandela”.
Nu wist ik dat het woord misschien niet in goede aarde zou vallen, maar blokkeren zonder om opheldering te vragen? Preken, zonder dat ik het kan lezen? Niet echt helpend om mij iets in te laten inzien, zeker niet voor een politica.

Ik schreef een reactie waarin ik aangaf dat het geenzins mijn bedoeling was te bagatelliseren. Dat ik niet claimde dat kwetsbare kinderen werden uitgemoord, verhongerd en in gevangenissen werden gegooid. Dat ook ik boeken over Nelson Mandela heb en koester. Dat ik geenzins de aandacht wil weghalen bij racisme. Overwoog excuses.

Ik plaatste het niet: want als iemand je blokkeert zonder in dialoog te gaan, dan is alles wat ik zeg toch aan dovemansoren gericht.

Waarom mag ik niet aanstippen dat er ook mensen zijn die gediscrimineerd worden op basis van handicap?
Waarom wordt er zelfs in het discriminatiedebat gediscrimineerd?
Ook vandaag weer een nieuwsbericht over #kansenongelijkheid die vooral ging over afkomst, kleur en armoede. Mag ik a.u.b. aangeven dat er nóg een groep is die stelselmatig wordt gediscrimineerd, zonder dat men mij beticht van het afleiden van aandacht voor een andere groep? 

Ik richtte notabene Boze Ouders op omdat er al genoeg groepjes zijn waar autochtone, hoogopgeleide, witte ouders hun best doen aan te sluiten bij een poldermodel en ik me afvroeg hoe dat met de andere categorie ouders zat. Boze Ouders is voor álle ouders die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar thuisnabij onderwijs en willen dat hun kinderen mee mogen doen met de maatschappij.
En ja, het is ‘de toon die de muziek maakt’, maar die toon is hard nodig.

Nederland kent minstens 15.000 thuiszitters en grote aantallen kinderen die ergens ver weg op een (vaak)niet passende school zitten.
Kinderen die overigens ook met regelmaat (gefixeerd) apart worden gezet i.h.k.v. ‘time out’.

LeerlingenvervoerCrisis
~ Ine van Vuuren

Kinderen die dagelijks hebben te maken met vervoer wat niet op komt dagen of hen 3 uur per dag in een busje laat zitten waardoor ze geen enkele kans maken op een ‘zo’n normaal mogelijk leven’. Kwetsbare kinderen, met een handicap, neurodivers en ja, ook kinderen die opgroeien in armoede of een ‘andere’ achternaam hebben. Een beperking hebben discrimineert immers niet.

Het is niet beter dat kinderen worden afgezonderd. Het is niet beter dat kinderen apart moeten opgroeien. Alle goede bedoelingen en hard werkende speciaal onderwijs professionals ten spijt.

Het is onze taak om te zorgen dat gespecialiseerd onderwijs, zorg en voorzieningen terecht komt op de plek waar het kind opgroeit. Het is onze taak om te zorgen dat elk kind, welke afkomst, ras, geslacht, geloof, politieke gezindheid van ouders, financiële middelen, geaardheid, maar ook zeker welke beperking of handicap dan ook mee mag doen met de maatschappij.

Dát is pas kansengelijkheid: een inclusieve samenleving voor iedereen.

Categorieën
Nieuws Thuiszitters

STAAT VAN DE THUISZITTERS

Op 14 april 2021 kwam de Staat van het Onderwijs 2021 uit: uitgebracht door de Onderwijsinspectie.

Drs. Kim Castenmiller trof slechts vier keer het woordje thuiszitters aan in het rapport. Deze summiere aandacht beviel haar niet. Het was voor haar de aanleiding om zelf de handschoen op te pakken en de Staat van de thuiszitters te schrijven. Deze groep kinderen en jongeren, die veel en veel groter is dan de cijfers van OCW ons laten geloven, verdient de aandacht.

In deze publicatie gaat ze in op achtergronden, biedt ze nieuwe perspectieven en reikt ze drie kernoplossingen aan.
Download hem hier.

“Bij deze bied ik aan om n.a.v. deze publicatie in gesprek te gaan met de pers en ook OCW.”

~ Kim Castenmiller

Voor contactinformatie kunt u ons een mail sturen: info@bozeouders.nl of stuur Kim zelf een berichtje.

De tijd voor verandering is nu!

#staatvandethuiszitters #onderwijs #thuiszitters #passendonderwijs #KimCastenmiller 

Categorieën
Nieuws

Nationale Uitzwaaidag

Boze Ouders organiseert Nationale Uitzwaaidag(en).

Komende week zwaaien we “alle” (basis)schoolkinderen uit naar school.Van de 1.5 miljoen thuiszitters blijven er dan nog maar 15.000 officieel over.
In werkelijkheid krijgen vele malen meer kinderen geen (passend) onderwijs.  

Opgeluchte ouders die het maar moeilijk konden bolwerken, de meeste opgelucht (hetzij met wat dubbele gevoelens ivm Covid-19) omdat zij hun kinderen weer mogen uitzwaaien.

Andere ouders zijn wat minder opgelucht omdat zij hun kinderen de afgelopen weken zagen opbloeien. Het is pijnlijk duidelijk geworden dat de gejaagdheid van de samenleving en school niet álle kinderen ten goede komt.

Meer dan 15.000 thuiszitters mogen brusjes/buurtkinderen uitzwaaien. 

Hoewel het onderwijs in korte tijd heeft bewezen andere vormen van onderwijs te kunnen bieden, mogen zij nog niet overal meedoen. Geen onderwijs op afstand, geen lesmateriaal of filmpjes van de juf.*

Deze kinderen mogen doorgaan met thuiszitten en hopen dat hun ouders het nog steeds kunnen bolwerken zoals sommigen het al jaren doen. Sommige ouders worden vervolgd door goed bedoelende instanties die bijdragen aan de stress. Deze ouders verdienen onze steun.

Daarom roepen wij op de kinderen uit te zwaaien. Om succes te wensen naar hen die wél naar school mogen en aan leerkrachten. Maar óók om ouders en kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen een hart onder de riem te steken. 

Want heel Nederland begrijpt nu, wat dát betekent: een thuiszitter te hebben.

* Sommige scholen doen het wél goed. Wij benoemen graag die scholen om onze waardering te tonen. Voel je vrij om deze scholen in comments te benoemen!

#nationaleuitzwaaidag #thuiszitters #wijgaanweernietnaarschool  #opgeluchteouders #passendonderwijs #jeugdzorg #afstandsonderwijs #thuisonderwijs

De poster van Nationale Uitzwaaidag door Boze Ouders
Categorieën
Nieuws Persberichten

Konden Boze Ouders de minister overtuigen?

Op dinsdag 4 februari jl. heeft een delegatie van de actiegroep Boze Ouders een diepgaand gesprek gehad met Minister Slob van Onderwijs en beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCW n.a.v. de actie van Boze Ouders op 20 januari jl.
Deze actie was bedoeld om de Onderwijsinspectie ervan te doordringen dat veel kinderen in Nederland geen passend onderwijs krijgen. Dat scholen, ondanks de zorgplicht en het budget passend onderwijs, verplichtingen niet nakomen. Hierop nodigde de minister de actiegroep uit op het ministerie.

Lees hier het persbericht >

Categorieën
Nieuws Persberichten

Persbericht: Minister wil in gesprek met Boze ouders

Minister Slob van Onderwijs gaf gisteravond aan graag in gesprek te gaan met de Boze Ouders. 
De actiegroep had met een enquête over de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs in korte tijd meer dan 7001 inzendingen verzameld van ouders die aangaven dat deze wet door scholen massaal niet wordt nageleefd.

De onderwijsinspectie ging met de ouders in gesprek. Duidelijk werd dat er een discrepantie is tussen wat de inspectie denkt dat nodig is om handhaving van de zorgplicht te monitoren, en wat er daadwerkelijk aan interventie nodig is om alle kinderen die extra ondersteuning behoeven passend onderwijs te bieden. Ook worden ouders zelfredzaam en sterk geacht om lange, ingewikkelde klachtenprocedures te doorlopen.

Boze Ouders
De conclusie van de enquête hebben de Boze Ouders afgelopen maandag als ‘collectieve klacht’ ingediend, omdat zij vinden dat scholen niet gecontroleerd en gehandhaafd worden op het uitvoeren van de wet en bijhorende zorgplicht. Zij willen inzichtelijk maken dat er een heel traject vooraf gaat aan kinderen die misschien thuiszitter worden. Dat gaat niet alleen om door media genoemde ‘complexe gevallen’ en/of kinderen met leer- en gedragsproblemen of ‘zorgleerlingen’ zoals meestal wordt gesuggereerd. 
Boze Ouders vertegenwoordigt nadrukkelijk niet alléén de groep thuiszitters2, maar maken zich sterk voor álle kinderen die op dit moment geen passend onderwijs krijgen; een veel grotere groep dan officiële cijfers doen geloven. 
De conclusie van de enquête is hier te downloaden: www.bozeouders.nl/enquete

Gesprek
Op uitnodiging van de inspectie werden pijnpunten van de ouders uitvoerig besproken. Zo willen Boze Ouders o.a.: 

  • controle op het naleven van de zorgplicht binnen de wet op (passend) onderwijs
  • onderzoek naar het aantal kinderen die geen (passend) onderwijs krijgt
  • sancties naar schoolbesturen die de wet niet goed uitvoeren

Regionaal versus schoolniveau
In het gesprek werd duidelijk dat de inspectie op dit moment betreft passend onderwijs voornamelijk controleert op overkoepelend niveau bij de samenwerkingsverbanden: is er een dekkend aanbod in de regio? Sinds eind vorig jaar is de toezicht op zorgplicht verscherpt waarbij men vooral kijkt naar misstanden bij aanmelding- en/of verwijderingsprocedures en niet naar overige aspecten binnen de zorgplicht.

Zorgplicht
Boze Ouders vindt dat niet voldoende. Ouders komen in problemen met de school als het kind extra ondersteuning nodig blijkt te hebben. Scholen moeten in het kader van zorgplicht een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen en ouders hebben instemming op het handelingsdeel daarvan. Maar scholen lijken deze rechten/plichten niet te weten of i.i.g. niet goed uit te voeren. Er wordt niet op gecontroleerd en gehandhaafd op al die aspecten van de wettelijke zorgplicht binnen de individuele scholen.

Zelfredzaam
In plaats van achter ouders te staan, worden ouders geacht zelfredzaam en sterk te zijn: de inspectie verwijst in conflictgevallen door naar ingewikkelde en niet toereikende klachtenprocedures die zélfs de inspectie niet leek te begrijpen.
(Zo bleek tijdens het gesprek dat inspectie niet wist dat er voorwaarden zijn aan het inschakelen van een onderwijsconsulent en dat deze niet in een vroeg stadium in te zetten is).
Hiermee komt de controle op de naleving van de wet passend onderwijs bij individuele ouders te liggen, waar dit een taak is van de overheid/regering/inspectie.

Klachten
Ondanks dat de inspectie geen individuele klachten behandelt van ouders, hebben zij aangegeven de signalen van ouders belangrijk te vinden. Tot nu toe kregen ouders na een melding bij de inspectie geen terugkoppeling, maar aan Boze Ouders heeft de inspectie beloofd te onderzoeken of ze ouders in de toekomst kunnen laten weten wat er met hun signaal is gebeurd.

Afspraken
Concreet heeft de inspectie beloofd de enquête te zullen bestuderen en in februari opnieuw in gesprek te zullen gaan met Boze Ouders, samen met het Ministerie van OCW om te praten over mogelijk verbeteracties in beleid en/of toezicht.

Boos
Ouders zijn het stadium van bezorgd al lang voorbij. Ze zijn boos. Boos dat ouders jarenlang te maken krijgen met ‘bezorgde’ instanties en Veilig Thuis meldingen, i.p.v. dat men het falende onderwijs aanpakt. Na de media-aandacht van afgelopen week werd de actiegroep overladen door nog meer boze ouders met verhalen over kinderen die niet in het onderwijssysteem lijken te passen. Deze ouders zijn op zoek naar een plek om hun verhaal te vertellen en/of op zoek naar de juiste hulp.

Ouderorganisaties
Boze Ouders is een initiatief van particuliere ouders en is daarom in gesprek met oudervereniging Balans om krachten te bundelen.
Ouders kunnen de Balansadvieslijn dagelijks bellen op 030-225 50 50 | www.balansdigitaal.nl
Ook op de website van Ouders & Onderwijs is veel informatie te vinden en kunnen er vragen gesteld worden. www.oudersonderwijs.nl
Lotgenoten zijn te vinden in de Facebookgroep van Boze Ouders: www.facebook.com/groups/bozeouders

1 huidige stand enquete: 1035
2 de thuiszitters cijfers zoals gecommuniceerd in de media zijn het topje van de ijsberg. Zie hier de verduidelijking gemaakt door AutiPassendOnderwijs: www.autipassendonderwijsutrecht.nl/verschillendedefinitiesvanthuiszitters

Thuiszitters volgens AutiPassend Onderwijs Utrecht

De reactie van de Onderwijsinspectie is hier te bekijken >

Categorieën
Blog

Joost is boos – deel 2

Joost heeft alles, maar ook iets wat sommige andere niet hebben: een kind die niet geaccepteerd wordt op school. Omdat hij 1 van de vele stempels heeft gekregen van volwassenen, omdat wij niet weten hoe wij met deze kinderen om moeten gaan. Joost is in de wereld van Geen Passend Onderwijs beland. Joost zoekt aandacht omdat hij weet dat er misschien wel tienduizenden kinderen in deze maatschappij, niet meer welkom zijn op school. Bent u ook een boze ouder? Vul dan onze enquête in: https://bozeouders.typeform.com/to/Bf..