Voorpagina

Welkom op de website van Boze Ouders.

Wij zijn een collectief van ruim 1000 ouders van kinderen die geen Passend Onderwijs krijgen of kregen. Deze ouders vinden dat de overheid hoort te controleren of scholen de Wet Passend Onderwijs wel uitvoeren en te handhaven wanneer dat niet gebeurd.
Boze Ouders vraagt om rechtvaardigheid en rechtsbescherming en wij steunen elkaar met een luisterend oor en advies.

Passend Onderwijs

Hoewel de Wet Passend Onderwijs al sinds 2014 bestaat, horen wij regelmatig van wanhopige ouders dat scholen dit in de praktijk niet (willen) uitvoeren.
Scholen noemen zich snel ‘handelingsverlegen’, waarmee ze willen zeggen dat het kind (binnenkort) niet meer welkom is. Maar vaak wordt de handelingsverlegenheid al uitgesproken zonder dat ze de wettelijke taken hebben uitgevoerd zoals het (op de juiste manier) opstellen van een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het bieden van ondersteuning.

Boze Ouders in actie

Eind 2019 verenigden wij ons nadat wij elkaar leerden kennen via social media waar we informatie en tips deelden over hoe om te gaan met scholen die géén Passend Onderwijs gaven. Ouders voelen zich vaak bezwaard om op te komen voor hun kind uit angst om ‘lastig’ gevonden te worden. Veel ouders denken een uitzondering te zijn, maar we ontdekten dat we met velen zijn.
We verbaasden ons over het gebrek aan controle en handhaving van de Wet Passend Onderwijs. Het idee ontstond een actie te organiseren met als doel zichtbaar te maken dat een heel grote groep kinderen geen (passend) onderwijs krijgt.

Foto van Boze Ouders voor een gele, Amerikaanse schoolbus.
Den Haag, 18 januari 2020 – Tineke Timmerman en een paar deelnemende ‘Boze Ouders’ voor de schoolbus. Een nieuwe club die zichzelf ‘Boze ouders’ noemt rijdt maandag met een Amerikaanse schoolbus door het land naar de onderwijsinspectie in Utrecht. Ze hekelen het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van de wet passend onderwijs, en dienen daar een collectieve klacht in Foto: Phil Nijhuis

Wij vonden dat:

 • met name de uitvoering van de wet passend onderwijs ver onder de maat is.
 • Scholen vaak de regels niet kennen en/of zich daar niet aan houden.
 • de vele mogelijkheden om aanpassingen te doen om het onderwijs passend te maken meestal niet worden ingezet.
 • de informatievoorziening vanuit scholen ver onder de maat is.
 • de registratie van kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen niet bestaat. Hierdoor is het werkelijke aantal niet inzichtelijk en blijft de omvang van dit probleem ‘onder de radar’.

Enquete

Om de actie te onderbouwen stelden Boze Ouders een enquête op met als doel om uit te zoeken hoe de Wet Passend Onderwijs door scholen werd uitgevoerd. Deze enquete werd in korte tijd door zo’n 1150 ouders ingevuld.

Opvallende zaken:

 • Het ontwikkelingsperspectiefplan werd niet goed, veel te laat of zelfs helemaal niet gemaakt. Of vaak pas als de school het kind wilde verwijzen naar het Speciaal Onderwijs, waarbij de school het OPP met terugwerkende kracht invulden.
 • Ouders ervaarden een groot kennistekort bij scholen en gaven aan dat leerkrachten onvoldoende werden ondersteund in hun werkzaamheden.
 • Een groot deel gaf aan de schoolomgeving als onveilig te ervaren. 

De resultaten van de enquête werden op 20 januari 2020 aangeboden aan de onderwijsinspectie, waarna een indringend gesprek volgde.

Quote van ouders: Het Onderwijs is ziek, maar mijn kind moet naar de dokter

Boze Ouders bepleitten het volgende:

 • Dat er een meldpunt zou worden ingericht waar ouders in een vroeg stadium terecht zouden kunnen.
 • Dat werd erkent dat er geen inzicht was in aantallen (gedeeltelijk) thuiszitters.
 • Dat ouders in het proces zouden worden ondersteund, het liefst door ervaringsdeskundigen.
 • Dat onderzoek zou worden gedaan naar het totaal aantal kinderen dat  geen passend onderwijs krijgt, niet (alleen) thuiszitters;
 • Dat de onderwijsinspectie zou gaan controleren op de naleving van de zorgplicht van scholen.  
 • Dat zou worden ingezet op het verbeteren van kennis op de werkvloer.
 • Dat er structureel contact zou worden onderhouden tussen de onderwijsinspectie en (een vertegenwoordiging van (Boze) ouders. 
 • Geen Veilig Thuis meldingen omdat er een meningsverschil is tussen ouders en scholen over Passend Onderwijs.

Wat gebeurde er na?

Boze Ouders werd uitgenodigd bij toenmalig minister Slob en daarna bij het Ministerie van OCW samen met de Onderwijsinspectie. Hoewel daar werd afgesproken meerdere ontmoetingen te hebben om over dit onderwerp te praten in diezelfde setting, heeft OCW geen woord gehouden.

Wel zijn wij betrokken geweest bij diverse onderwerpen:

 • Wij hebben met casussen duidelijk kunnen maken dat Veilig Thuis meldingen bij een geschil over Passend Onderwijs daadwerkelijk gebeurde. Hierover heeft de minister zich uitgesproken dat dit niet de bedoeling is.
 • De minister heeft de opdracht gegeven dat SWV’s onafhankelijke ouder- en jeugdsteunpunten moesten gaan opzetten. Helaas zijn niet alle steunpunten onafhankelijk.
 • De onderwijsinspectie gaf aan beter te gaan controleren op zorgplicht.
 • Het ministerie heeft diverse brochures uitgebracht om ouders meer informatie te geven over Passend Onderwijs.
 • Er werd een handreiking Passend Onderwijs gemaakt om ook het onderwijspersoneel meer informatie te geven over de Wet Passend Onderwijs.
 • In het kader van veiligheid op school, zou er een meldpunt opgetuigd worden. Helaas heeft het ministerie hier een “wegwijzerwebsite” van gemaakt: een website waarbij je doorgestuurd wordt naar diverse organisaties.
 • Voor Balans Vereniging voor Ouders hebben wij meegewerkt naar een onderzoek betreft ervaringsdeskundige ouders.

Wat doen Boze Ouders nu?

 • Middels onze besloten Facebookgroep delen wij kennis en geven wij steun en tips aan ruim 1000 ouders.
 • Via social media vragen wij aandacht voor het onderwerp (geen) Passend Onderwijs.
 • In sommige gevallen ondersteunen wij (tijdelijk) individuele ouders.

En wie weet…. organiseren we ooit nog weer een actie.