BOZE OUDERS dient collectieve klacht in bij de onderwijsinspectie
Maandag 20 januari 2020 om 14:00 uur | Onderwijs Inspectie – Utrecht


Wanhopige ouders vallen massaal over het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van de Wet (passend) onderwijs – en dienen een collectieve klacht in. Hun krachten hebben zij gebundeld als ‘Boze Ouders’.
In korte tijd heeft Boze Ouders bijna vijfhonderd ervaringen verzameld welke zij – na een reis door Nederland in een schoolbus – in januari zal aanbieden aan de Onderwijsinspectie in Utrecht.

Volgens de officiële cijfers telt Nederland meer dan 13.000 ‘thuiszitters’. Het werkelijk aantal is niet bekend, omdat kinderen soms gedeeltelijk naar school gaan, of geregistreerd zijn als ziek. Van de veel grotere groep die wél (gedeeltelijk) naar school gaat, maar daar geen passend onderwijs krijgt, ontbreken de cijfers.  

Nergens wordt geregistreerd dat ouders melden dat hun kind geen passend onderwijs krijgt. Of dat een school zich niet houdt aan de wettelijke zorgplicht. Niemand spreekt de verantwoordelijke school hierop aan. De onderwijsinspectie controleert niet op het naleven van de zorgplicht. Noch handhaaft zij wanneer een school de zorgplicht mijdt of schendt. 

Waar de invoering van de Wet passend onderwijs had moeten zorgen voor een afname van het aantal thuiszitters en verwijzingen naar speciaal onderwijs, laten zij in de afgelopen vijf jaar juist een stijging zien. Dit wordt toegeschreven aan het groeiende lerarentekort en de hoge werkdruk. Desondanks speelt het probleem rondom passend onderwijs al veel langer. 

Ouders die opkomen voor de rechten van hun kind worden weggezet als ‘zeurouders’. Zij kunnen nergens terecht voor hulp wanneer een school de wettelijke verplichtingen niet nakomt. Mede daardoor durven ouders zich vaak niet in het openbaar uit te spreken over hun situatie, terwijl de gevolgen groot zijn. Veelal zijn zij genoodzaakt te stoppen met werken in verband met de extra zorg, de vele bureaucratische afspraken die zij hebben met scholen en vaak ook Jeugdzorg. In de praktijk staan ouders rechteloos tegenover de machtige schoolbesturen.

Wanneer zij zelf – vaak op eigen kosten – voorzieningen treffen zoals thuisonderwijs of onderwijs op een andere locatie, worden zij vervolgd met Veilig Thuis meldingen. Ouders en kinderen worden opgejaagd en raken in een isolement.
Dat moet stoppen. Elk kind heeft recht op passend onderwijs. 

Boze Ouders vindt dat de Inspectie van het onderwijs (beter) moet controleren op het naleven van enerzijds het recht op (passend) onderwijs en anderzijds de (zorg)plicht van school(bestuurders) om dit te bieden. En dat er onderzoek moet komen naar de werkelijke aantallen kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen.

De Onderwijsinspectie behandelt geen individuele klachten. Om die reden dienen ouders op 20 januari 2020 een collectieve klacht in. Om actie van inspectie te eisen en om andere ouders te laten zien dat zij niet alleen staan.

Wat? Collectieve klacht betreffende het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van het onderwijs
Wanneer? Maandag 20 januari 2020 om 14.00 uur
Waar? Inspectie van het Onderwijs, Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht
Hoe? Met een schoolbus pikken wij ouders op uit meerdere steden in het land.

Vragen of mee gaan met de schoolbus?
Contact: info@bozeouders.nl | www.bozeouders.nl | www.twitter.com/boze_ouders

2 replies on “Persbericht”

Het speciaal onderwijs heeft de macht. Er wordt bijna niet geluisterd naar de ouders. Ze leggen het probleem bij de ouders, die afhankelijk van hun zijn. Er zijn zoveel aanmeldingen, graag of niet zeggen ze dan…..

Leave a Reply