Minister Slob van Onderwijs gaf gisteravond aan graag in gesprek te gaan met de Boze Ouders. 
De actiegroep had met een enquête over de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs in korte tijd meer dan 7001 inzendingen verzameld van ouders die aangaven dat deze wet door scholen massaal niet wordt nageleefd.

De onderwijsinspectie ging met de ouders in gesprek. Duidelijk werd dat er een discrepantie is tussen wat de inspectie denkt dat nodig is om handhaving van de zorgplicht te monitoren, en wat er daadwerkelijk aan interventie nodig is om alle kinderen die extra ondersteuning behoeven passend onderwijs te bieden. Ook worden ouders zelfredzaam en sterk geacht om lange, ingewikkelde klachtenprocedures te doorlopen.

Boze Ouders
De conclusie van de enquête hebben de Boze Ouders afgelopen maandag als ‘collectieve klacht’ ingediend, omdat zij vinden dat scholen niet gecontroleerd en gehandhaafd worden op het uitvoeren van de wet en bijhorende zorgplicht. Zij willen inzichtelijk maken dat er een heel traject vooraf gaat aan kinderen die misschien thuiszitter worden. Dat gaat niet alleen om door media genoemde ‘complexe gevallen’ en/of kinderen met leer- en gedragsproblemen of ‘zorgleerlingen’ zoals meestal wordt gesuggereerd. 
Boze Ouders vertegenwoordigt nadrukkelijk niet alléén de groep thuiszitters2, maar maken zich sterk voor álle kinderen die op dit moment geen passend onderwijs krijgen; een veel grotere groep dan officiële cijfers doen geloven. 
De conclusie van de enquête is hier te downloaden: www.bozeouders.nl/enquete

Gesprek
Op uitnodiging van de inspectie werden pijnpunten van de ouders uitvoerig besproken. Zo willen Boze Ouders o.a.: 

  • controle op het naleven van de zorgplicht binnen de wet op (passend) onderwijs
  • onderzoek naar het aantal kinderen die geen (passend) onderwijs krijgt
  • sancties naar schoolbesturen die de wet niet goed uitvoeren

Regionaal versus schoolniveau
In het gesprek werd duidelijk dat de inspectie op dit moment betreft passend onderwijs voornamelijk controleert op overkoepelend niveau bij de samenwerkingsverbanden: is er een dekkend aanbod in de regio? Sinds eind vorig jaar is de toezicht op zorgplicht verscherpt waarbij men vooral kijkt naar misstanden bij aanmelding- en/of verwijderingsprocedures en niet naar overige aspecten binnen de zorgplicht.

Zorgplicht
Boze Ouders vindt dat niet voldoende. Ouders komen in problemen met de school als het kind extra ondersteuning nodig blijkt te hebben. Scholen moeten in het kader van zorgplicht een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen en ouders hebben instemming op het handelingsdeel daarvan. Maar scholen lijken deze rechten/plichten niet te weten of i.i.g. niet goed uit te voeren. Er wordt niet op gecontroleerd en gehandhaafd op al die aspecten van de wettelijke zorgplicht binnen de individuele scholen.

Zelfredzaam
In plaats van achter ouders te staan, worden ouders geacht zelfredzaam en sterk te zijn: de inspectie verwijst in conflictgevallen door naar ingewikkelde en niet toereikende klachtenprocedures die zélfs de inspectie niet leek te begrijpen.
(Zo bleek tijdens het gesprek dat inspectie niet wist dat er voorwaarden zijn aan het inschakelen van een onderwijsconsulent en dat deze niet in een vroeg stadium in te zetten is).
Hiermee komt de controle op de naleving van de wet passend onderwijs bij individuele ouders te liggen, waar dit een taak is van de overheid/regering/inspectie.

Klachten
Ondanks dat de inspectie geen individuele klachten behandelt van ouders, hebben zij aangegeven de signalen van ouders belangrijk te vinden. Tot nu toe kregen ouders na een melding bij de inspectie geen terugkoppeling, maar aan Boze Ouders heeft de inspectie beloofd te onderzoeken of ze ouders in de toekomst kunnen laten weten wat er met hun signaal is gebeurd.

Afspraken
Concreet heeft de inspectie beloofd de enquête te zullen bestuderen en in februari opnieuw in gesprek te zullen gaan met Boze Ouders, samen met het Ministerie van OCW om te praten over mogelijk verbeteracties in beleid en/of toezicht.

Boos
Ouders zijn het stadium van bezorgd al lang voorbij. Ze zijn boos. Boos dat ouders jarenlang te maken krijgen met ‘bezorgde’ instanties en Veilig Thuis meldingen, i.p.v. dat men het falende onderwijs aanpakt. Na de media-aandacht van afgelopen week werd de actiegroep overladen door nog meer boze ouders met verhalen over kinderen die niet in het onderwijssysteem lijken te passen. Deze ouders zijn op zoek naar een plek om hun verhaal te vertellen en/of op zoek naar de juiste hulp.

Ouderorganisaties
Boze Ouders is een initiatief van particuliere ouders en is daarom in gesprek met oudervereniging Balans om krachten te bundelen.
Ouders kunnen de Balansadvieslijn dagelijks bellen op 030-225 50 50 | www.balansdigitaal.nl
Ook op de website van Ouders & Onderwijs is veel informatie te vinden en kunnen er vragen gesteld worden. www.oudersonderwijs.nl
Lotgenoten zijn te vinden in de Facebookgroep van Boze Ouders: www.facebook.com/groups/bozeouders

1 huidige stand enquete: 1035
2 de thuiszitters cijfers zoals gecommuniceerd in de media zijn het topje van de ijsberg. Zie hier de verduidelijking gemaakt door AutiPassendOnderwijs: www.autipassendonderwijsutrecht.nl/verschillendedefinitiesvanthuiszitters

Thuiszitters volgens AutiPassend Onderwijs Utrecht

De reactie van de Onderwijsinspectie is hier te bekijken >

1 reply on “Minister wil in gesprek met Boze ouders”

Leave a Reply