Filter op meest gebruikte onderwerpen:

Citaat van een hoge ambtenaar van het ministerie: "Zorgplicht houdt in dat als de school van aanmelding vindt dat het kind daar niet past, een andere school in overleg met de ouders wordt gezocht. Het is geen dwingend eenzijdig aanbod en de school moet zich vergewissen dat het kind op de andere school een plek kan krijgen." Dat klinkt mooi, maar dan moet er wel iets te kiezen zijn! Als er onvoldoende dekkend aanbod is dan beredeneert het onderwijs vaak dat het aanbod dat het dichtst bij de behoefte van het kind komt, het passende aanbod is. Het kan echter zijn dat dat slechts 20% van de behoefte dekt en allerlei nadelen voor dat kind. Scholen kijken niet echt welke school beter is voor een kind, als ze het lastig vinden om een kind passend onderwijs te geven willen ze gewoon dat een andere school het overneemt, welke dan ook. Het gebeurt vaak genoeg dat er maar 1 school is waar het kind mag komen, ook al is die school niet passend. Dat is dan wel een dwingend eenzijdig aanbod. Ze zeggen dat ze niet voor 1 kind een nieuw aanbod kunnen creëren, maar beseffen niet dat dat in hun regio al tientallen keren is gezegd. Met andere woorden er is geen dekkend aanbod maar ze zeggen dat ze wel dekkend aanbod hebben.

Hoe kan er ingeschat worden hoeveel kinderen behoefte hebben aan die ondersteuningsvorm als er geen goede registratie is van kinderen die wel op school zitten maar geen of slecht passend onderwijs hebben? De ouders zijn hiervoor een betrouwbaardere bron van informatie dan de scholen, want bij scholen spelen allerlei andere belangen een hoofdrol. Bij ouders telt alleen het welzijn van hun kind. Nu houden veel ouders zich stil omdat het nare gevolgen kan hebben voor hun kind als zij hun kop boven het maaiveld uitsteken. Dus is er geen betrouwbaar beeld van de werkelijke behoefte. En ondertussen lopen deze kinderen met slecht passend onderwijs een steeds groter risico op uitval en thuis zitten en psychische complicaties. Dat kan beter voorkomen worden door aanbod te creëren dat preventief werkt.

Nee. Het bestaande aanbod wordt vaak gepresenteerd als dekkend aanbod, maar dat is vaak een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Onderwijsprofessionals kijken vaak naar het aanbod, en kiezen dat wat het dichtst bij de benodigde ondersteuning komt. Ook als dat maar voor 20% overeenstemt met wat dat kind nodig heeft. Ze zeggen dat ze niet voor 1 kind een nieuw aanbod kunnen creëren, maar beseffen niet dat dat in hun regio al tientallen keren is gezegd. Met andere woorden er is geen dekkend aanbod maar ze zeggen dat ze wel dekkend aanbod hebben.